Home » 2589 เราเพียงผู้มาเยือน by เชตวัน เตือประโคน
2589 เราเพียงผู้มาเยือน เชตวัน เตือประโคน

2589 เราเพียงผู้มาเยือน

เชตวัน เตือประโคน

Published February 2006
ISBN : 9789749908754
Paperback
152 pages
Enter the sum

 About the Book 

...ผมคือประชากรไทยคนหนึงในนิคมอวกาศ THA.1 บนดาวอังคาร ผมเกิดทีนี และไมคิดกลับโลก เพราะอะไรนะหรือ เพราะโลกสกปรก มีแตมลพิษ ผิดกับทีนีซึงสะอาด สมบูรณแบบ แตแลววันหนึงกมีเหตุจำเปนใหผมตองไปยังโลก โลกทีผมไมชอบกำลังเจอวิกฤตการณครังใหญ ทีอาจทำใหลุกลาม กลายเปMore...ผมคือประชากรไทยคนหนึ่งในนิคมอวกาศ THA.1 บนดาวอังคาร ผมเกิดที่นี่ และไม่คิดกลับโลก เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะโลกสกปรก มีแต่มลพิษ ผิดกับที่นี่ซึ่งสะอาด สมบูรณ์แบบ แต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุจำเป็นให้ผมต้องไปยังโลก โลกที่ผมไม่ชอบกำลังเจอวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ ที่อาจทำให้ลุกลาม กลายเป็น...สงครามอากาศ...ตอนนี่นี้เองที่ผมรู้สึกไม่อยากให้โลกถูกทำลาย แล้วเขาจะปกป้องโลกใบนี้ได้หรือไม่ จะมีวิธีการไหนที่จะพอทำได้บ้าง การพิทักษ์ปกป้องครั้งยิ่งใหญ่นี้ จะสำเร็จหรือไม่ จะสนุกสนานแค่ไหนนั้น ร่วมลุ้นและติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม การันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศ นิยายวิทยาศาสตร์ รางวัลจันตรี ศิริบุญรอด ประจำปี 2548...